VEIKLOS STRATEGIJA

 

MISIJA

Kokybiškai ir kūrybiškai vykdomos pagrindinio (II dalies), vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programos. Mokiniams sudaromos geros sąlygos siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, integracijai į besikeičiančią visuomenę. Tenkinami suaugusiųjų mokymosi poreikiai, taikant įvairias mokymosi formas ir būdus.

VIZIJA

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija – demokratiška, nuolat besimokanti, atvira kaitai, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas mokykla, kurios veikla grindžiama bendravimo ir bendradarbiavimo principais.

UGDYMO FILOSOFIJA

Gyvenimas nuolat keičiasi, todėl reikia išmokyti žmogų mokytis iš savo patirties ir sąmoningai valdyti ateitį Mes skatiname ne tik mokinių mąstymą, bet ir jų dėmesį ilgalaikėms vertybėms, formuojame visuomenei reikalingą ne tik išsilavinusį ir išsimokslinusį, bet ir gerą žmogų, sugebantį kritiškai mąstyti, iš kartos į kartą perduoti papročius, mintis, jausmus.

VERTYBĖS

Gyvenimas – gyvybė - sveikata

Dora Meilė žmogui ir Tėvynei

Atjauta ir tolerancija

Mokymasis visą gyvenimą