GIMNAZIJOS SPECIALIOJI PEDAGOGĖ
 

Inta Bulaitienė

tel. nr. 8 618 73 816., e-paštas: bulinta@gmail.com

 Darbo laikas

Lankstinukas „Autistas mokykloje“

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Specialusis pedagogas vykdo tokias funkcijas:

  • teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą gimnazijos specialistams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
  • ugdymo įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
  • bendradarbiaudamas su pedagogais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius, pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius individualius mokinių gebėjimus ir galias, tenkinančius jų specialiuosius ugdymosi poreikius, pataria, kaip pritaikyti ugdymo programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • atlieka arba dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai, įvertina pažangą;
  • esant poreikiui, padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, organizuodamas pratybas mokinio ugdymosi vietoje;
  • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
  • analizuoja ugdymo įstaigų dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu;
  • esant poreikiui, dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Specialusis pedagogas atsako:

  • už kokybišką šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
  • už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, mokinių saugumą, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo laiku.