Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Finansavimo logo

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1.  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2.  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3.  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4.  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5.  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija, Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazija yra projekto partnerės ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 

LYDERYSTĖ. Mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų pedagogų kompetencijų stiprinimas lyderystės ir vadybos srityje (mokymai, supervizijos, refleksiniai renginiai). Skaitmeniniai sprendimai savivaldybės mokyklų tinklaveikos modeliui įgyvendinti (skaitmeninės platformos kūrimas). Mokymuose ir renginiuose dalyvaus visų savivaldybės mokyklų vadovai ir pedagogai. Skaitmeninė platforma veiks ne tik TŪM dalyvių mokyklose, bet ir kitose savivaldybės mokyklose.

 

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. Pedagogų stažuotės Lietuvoje (gerosios patirties sklaida). Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų įgūdžių didinimas įtraukčiai švietime bei bendruomenės įtraukimas ugdant ir integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (mokymai, parodų/mugių lankymas, specializuotų filmų peržiūra ir diskusijos, patyriminių stovyklų ir mokymų organizavimas). Mokyklų aplinkos ir ugdymo procesų pritaikymas įvairių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Švietimo pagalbos prieinamumo didinimas.

Įrengtos erdvės ir įsigytos priemonės bus prieinamos visoms rajono mokykloms pagal poreikį. Aplinka pritaikoma Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazijoje, Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijoje, Pakruojo r.  Linkuvos gimnazijoje. Mokymuose, stažuotėse ir renginiuose dalyvaus visų savivaldybės mokyklų vadovai ir pedagogai. Sukurta infrastruktūra galės naudotis visos savivaldybės mokyklos ir bendruomenės. Įtraukiojo ugdymo koordinatoriai planuotų veiklas bei renginius, bendradarbiaudamas su mokytojais rengtų veiklų tvarkaraščius, organizuotų kokybinius tyrimus/diskusijas įtraukiojo ugdymo  įgyvendintoms veikloms pamatuoti, kad galėtumėm efektyviai ir produktyviai tęsti ilgalaikes veiklas.

Mokinio padėjėjai dirbs individualiai su kiekvienu vaiku, kas padės pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų, stiprins mokymosi motyvaciją.

 

KULTŪRINIS UGDYMAS. Pedagoginių darbuotojų kūrybinių ir dalykinių kompetencijų didinimas, siekiant mokinių kultūrinio ugdymo įvairovės. Ilgalaikių kultūrinių-meninių veiklų organizavimas. Fizinių erdvių pritaikymas bei aprūpinimas būtina įranga/priemonėmis kultūriniam ugdymui(si). Kultūros edukacijos koordinatoriaus etato steigimas.

Įrengtos erdvės ir įsigytos priemonės bus prieinamos visoms rajono mokykloms pagal poreikį. Erdvės kuriamos Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazijoje, Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijoje, Pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje. Sukurta infrastruktūra galės naudotis visos savivaldybės mokyklos ir bendruomenės. Kultūros veiklų koordinatorius planuotų kultūrines veiklas bei renginius, bendradarbiaudamas su mokytojais rengtų veiklų tvarkaraščius, organizuotų kokybinius tyrimus/diskusijas kultūros įgyvendintoms veikloms pamatuoti, kad galėtumėm efektyviai ir produktyviai tęsti ilgalaikes veiklas.

 

STEAM UGDYMAS. Tobulinti savivaldybės pedagogų kompetencijas, reikalingas STEAM principais grindžiamam ugdymui bei įvairių sričių stiprinimas integruojant STEAM. Šiai veiklai pritaikytų erdvių įrengimas, trūkstamos įrangos ir mokymo (-si) priemonių įsigijimas. STEAM koordinatoriaus etato steigimas.
Įrengtos erdvės ir įsigytos priemonės bus prieinamos visoms rajono mokykloms pagal poreikį. Sukurta infrastruktūra galės naudotis visos savivaldybės mokyklos ir bendruomenės. STEAM veiklų koordinatorius planuotų kultūrines veiklas bei renginius, bendradarbiaudamas su mokytojais rengtų veiklų tvarkaraščius, organizuotų kokybinius tyrimus/diskusijas STEAM įgyvendintoms veikloms pamatuoti, kad galėtumėme efektyviai ir produktyviai tęsti ilgalaikes veiklas.

 

SIEKIAMI REZULTATAI:

1. Lentelėje pateikti rodikliai ir jų reikšmės, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis.

 

Rodiklis

Pradinė reikšmė

Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)

(2021-2022 m.m.)   78,53 (6-10 balų)

 79,00 (6-10 balų)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)

(2021-2022 m.m.)   20,25 (6-10 balų)

 35,25 (6-10 balų)

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)

4,29 (2020-2021 m.m.) 4,29 (2021-2022 m.m.)

 1,0

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

9,28 (2020-2021 m.m.)   9,36 (2021-2022 m.m.)

 12,0

 

2. Lentelėje pateikti rodikliai ir jų reikšmės, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis.

 

Rodiklio pavadinimas

Pradinė reikšmė

Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.)

2,27 (2020-2021 m.m.)   7,87 (2021-2022 m.m.)

 2,0

Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.)

68,74 (2020-2021 m.m.)   64,34 (2021-2022 m.m.)

 70,0

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.)

20,80 (2020-2021 m.m.) 20,42 (2021-2022 m.m.)

 30,0

 

3. Lentelėje pateikti unikalūs rodikliai pagal sritis ir jų reikšmės, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis.

 

Rodiklio pavadinimas ir aprašymas (kaip šio plano priedą reikia pateikti unikalių rodiklių lenteles)

Pradinė reikšmė

Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

(Įtraukusis ugdymas) SUP mokiniai, kurie dalyvauja įtraukiose NVŠ veiklose (proc.)

Reikšmė neskaičiuojama

 60

(STEAM) Sukurtose patraukliose STEAM erdvėse vykdomi praktiniai – patyriminiai užsiėmimai (proc.)

Reikšmė neskaičiuojama

 30

(Lyderystė veikiant) Efektyviai veikiančios darbo grupės mokyklose (vnt.).

Reikšmė neskaičiuojama

 4

(Kultūrinis ugdymas) Naujų formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programų skaičius (vnt.)

Reikšmė neskaičiuojama

 2

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

 

Birštono savivaldybės administracija

Birštono gimnazija

Biržų rajono savivaldybės administracija

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

Biržų „Saulės“ gimnazija

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

Druskininkų savivaldybės administracija

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

Jonavos Senamiesčio gimnazija

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Kauno rajono savivaldybės administracija

Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

Kauno r. Domeikavos gimnazija

Kauno r. Raudondvario gimnazija

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

Kėdainių šviesioji gimnazija

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Kretingos rajono Salantų gimnazija

Kretingos r. Vydmantų gimnazija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

Pakruojo „Žemynos“ progimnazija

Palangos miesto savivaldybės administracija

Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

Palangos senoji gimnazija

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

Panevėžio 5-oji gimnazija

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Panevėžio Rožyno progimnazija

Panevėžio pradinė mokykla

Panevėžio Beržų progimnazija

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Pasvalio Svalios progimnazija

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija

Plungės rajono savivaldybės administracija

Plungės „Saulės“ gimnazija

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Plungės Senamiesčio mokykla

Prienų rajono savivaldybės administracija

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Šiaulių Gytarių progimnazija

Šiaulių Salduvės progimnazija

Šiaulių Ragainės progimnazija

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Šiaulių universitetinė gimnazija

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

Ukmergės Senamiesčio progimnazija

Ukmergės „Šilo“ progimnazija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus „Žaros“ gimnazija

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Vilniaus Liepkalnio mokykla

Vilniaus Naujininkų progimnazija

Vilniaus Pilaitės gimnazija

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija

Visagino savivaldybės administracija

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Visagino „Atgimimo“ gimnazija