Atsiskaitomųjų darbų tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno (Tamo) naudojimo aprašas

Gimnazijos nuostatai

Gimnazijos tarybos nuostatai

Gimnazijos uniforma

Klasės auklėtojo pareigybės aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Kurso keitimo tvarkos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Lankomumo tvarkos aprašas

Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašas

Mišriojo mokymo taisyklės 2020-11-06

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pasiekimų gerinimo tvarkos aprašas

Mokinių seimo nuostatai

Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymo taisyklės 2020-10-30

Poveikio priemonių taikymas

Prašymas STT pateikti informaciją

Profilaktinių tyrimų covid-19 organizavimo tvarkos aprašas

Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Rašto darbų ir pristatymų (skaidrių) rengimo metodiniai nurodymai

Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos (Vaikų linija)

Smurto ir patyčių veiklos aprašas

Socialinės veiklos aprašas

Švietimo pagalbos aprašas

Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas

Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Vadovėlių, priemonių aprūpinimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Vertinimo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas